PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Jaarrekening 2017 College van kerkrentmeesters Jaarrekening 2017 College van kerkrentmeesters
Jaarrekening 2017
De kerkenraad heeft op 28 maart 2018 de jaarrekening 2017 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvatting van de jaarrekening is hieronder weergegeven. De jaarrekening laat een verwacht positief resultaat zien over het boekjaar 2017. Met name de positieve opbrengsten uit de actie kerkbalans hebben ons in staat gesteld een toevoeging te doen aan de voorziening voor het noodzakelijke onderhoud van de pastorie. We hopen dat de gevolgen van de economische crises voorbij zijn en dat actie kerkbalans weer een stijgende danwel gelijkblijvende lijn zal laten zien.
 
De jaarrekeningen 2017 van het College van kerkrentmeesters staat in hoofdlijnen op deze website onder ANBI. De gehele jaarrekening ligt ter inzage de komende week (van 28 mei t/m 1 juni). Voor de inzage in de diaconiestukken kunt u contact opnemen met Gert-Willem van Weel (06 53483291).
 
Totaal exploitatie      
   begroting 2017 rekening 2017 Rekening 2016
Baten      
baten onroerende zaken €4.740 €6.390 €8.346
rentebaten en dividenden €1.000  €627 -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €- €1.500 -
bijdragen levend geld € 92.500 €101.715 €93.813
door te zenden collecten € 500  €1.039 €2.155
Totaal baten €98.740 €111.271 €104.314
       
Lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €8.150 €8.669 €6.652
lasten overige eigendommen en inventarissen - €704 -
afschrijvingen - - -
pastoraat €39.269 €34.629 €55.677
lasten kerkdiensten, catechese, etc. €3.100 €3.924 €980
verplichtingen/bijdragen andere organen €5.700 €5.631 €5.672
salarissen €3.750 €4.190 €7
kosten beheer, administratie en archief €5.330 €.3.773 €5.054
rentelasten/bankkosten €2.300 €1.525 €1.981
Totaal lasten €67.599 €63.045 €76.023
       
Saldo baten - lasten €31.141 €48.226 €28.291
       
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €14.000- €29.000- €14.000-
Ontrekkingen aan fondsen en voorzieningen €4.000 €2.049  
Overige baten en lasten €1.600 €193 €.2.778
Totaal €8.400 €26.758- €11.222-
       
Resultaat €22.741 €21.468 €17.069
 
Bestemming van het resultaat boekjaar 2017 2017  
  Toevoeging aan ontrekking aan (-)  
Algemene reserve €21.468 -  
       
Totaal €21.468 -  
       
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.