PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Beleidsplan Diaconie 2017 Beleidsplan Diaconie 2017
Onderstaand beleidsplan is nog geldig, maar er is een bewerking gaande die vooral gericht is op actualisering. 

Inhoud
1      Inleiding diaconale taken en doelstellingen. 4
1.1        Inleiding. 4
1.2        Wat is ‘diaconie’?. 4
1.3        Taken van diakenen. 4
1.4        Diaconale arbeid in de Ordinantie. 4
2      Wat doet de diaconie?. 6
2.1        Diaconie binnen de gemeente. 6
2.2        Diaconie dichtbij 7
2.3        Diaconie ver weg. 7
2.4        Buiten / niet diaconale zaken. 7
3      Bestuur. 8
3.1        Aandachtsgebieden. 8
3.2        Vergaderingen. 8
3.3        Onderhoud beleidsplan. 8
3.4        Handleiding Interne Organisatie. 8
3.5        Handleidingen en protocollen. 8
3.6        Documentatie online. 9
4      Financiën. 10
4.1        Doel 10
4.2        Vermogen. 10
4.3        Beleggingsstatuut. 10
4.4        Giftenplan. 10
4.5        Collectes. 10
4.6        Jaarrekening. 10
4.7        Begroting. 10
4.8        Quotum.. 11
4.9        Handleiding Financiën. 11
5      Communicatie. 12
5.1        Hoe wil de diaconie gezien worden?. 12
5.2        Deelname aan de kerkdiensten. 12
5.3        Communicatie binnen de gemeente. 12
5.4        Jaarplanning. 12
 

1Inleiding diaconale taken en doelstellingen
1.1InleidingDe diaconie biedt hulp waar anderen geen hulp bieden of waar anderen extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij staan telkens de drie kernwaarden Barmhartigheid (zorg, omzien naar elkaar), Gerechtigheid (goed doen, recht doen) en Wederkerigheid (respect voor en acceptatie van elkaars positie, keuze en oplossingen) centraal. Dat is de kern van het beleid van de diaconie.
 
De komende jaren zet de diaconie in op aandacht voor werkende armen. Daarnaast worden alle bestaande activiteiten voortgezet, waaronder individuele hulpverlening, seniorenmiddagen, kerstattenties en brieven voor Amnesty.
 
De Diaconie verleent zijn ondersteuning aan individuen en gezinnen anoniem; de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.
 
De Diaconie heeft een eigen geldelijk vermogen. Daarbij wordt af en toe een extra collecte gehouden tijdens de kerkdienst, die besteed wordt aan een speciaal doel.
 
Naast het inzamelen en verantwoord besteden, heeft de Diaconie ook een taak in de bewustmaking van de leden van de SOW gemeente van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
1.2Wat is ‘diaconie’?Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos (διακονος), dat dienaar betekent. In de bijbel wordt het woord ‘Diaken’ ook al gebruikt; de vroegste christelijke gemeenten hadden al diakenen.
 
Ook de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen heeft een diaconale raad. Deze maakt deel uit van de kerkenraad.
1.3Taken van diakenenIn de kerkorde worden de taken van diakenen als volgt beschreven.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot
De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdesgaven,
De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
En de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

1.4Diaconale arbeid in de OrdinantieOrdinantie beschrijft de diaconale arbeid binnen de gemeente:
De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door

Het betrachten van onderling dienstbetoon
Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn
Het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van de bepaalde in ordinantie 14.
 
2Wat doet de diaconie?De diaconiale taken buiten de kerkdienst zijn globaal opgesplitst in taken binnen de gemeente, diaconie dichtbij en ver weg. Per onderdeel wordt de concrete invulling hiervan beschreven.
2.1Diaconie binnen de gemeenteDe diaconiale zorg binnen de gemeente wordt op de volgende manieren ingevuld:
Individuele hulpverlening:

Dit betreft tijdelijke materiële en/of financiële hulp voor personen en gezinnen.
De individuele hulpverlening wordt door twee diakenen uitgevoerd, waarbij anonimiteit voor de betreffende personen en gezinnen gegarandeerd wordt.
Voor de individuele hulpverlening wordt het Protocol Individuele Hulpverlening gehanteerd.

Seniorenmiddagen:

Voor de 70+ leden van onze gemeente worden seniorenmiddagen georganiseerd.
Deze vinden in de regel twee keer per jaar plaats.
Het doel is samen een activiteit te doen, dan wel naar een spreker te luisteren.
Daarna wordt gezamenlijk gegeten en wordt de dag afgesloten met avondgebed.
Een stappenplan hiervoor is beschikbaar.

Kerstattentie:

Eens per jaar wordt aan de 70+ leden van onze gemeente een attentie  gegeven.

Jeugddiaconaat:

De diaconie heeft goede contacten met de kindernevendienst.
Er wordt uitleg gegeven over de diaconie aan de kinderen van deze groep.
Verder is er samenwerking bij speciale diaconale projecten en het 40dagentijdproject.
Ook wordt contact gezocht met de catechesegroep.

Vakantiebureau:

Elk jaar is de folder van het vakantiebureau beschikbaar. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden.
De diaconie beoordeelt elke aanvraag individueel.
In de Antenne wordt de gemeente geïnformeerd over deze mogelijkheden.
Er is een contactpersoon binnen de gemeente beschikbaar om dit te coördineren.

Mariaoord

Vanuit het pastoraat bezoekt een groep gemeenteleden geregeld ouderen en zieken op mariaoord en worden diensten georganiseerd. Attenties voor deze doelgroep met Pasen en Kerst worden verzorgd door de diaconie.

Pastorale raad:

Een keer per jaar overlegt de diaconie met de wijkteams van de pastorale raad.
Doel is om de bewustwording te vergroten van de beleidsterreinen van de diaconie en informatie uit te wisselen / afspraken te maken omtrent bijvoorbeeld de mantelzorg, vakantiebureau of verborgen armoede.
Deze samenwerking is van belang om mensen, indien nodig sneller en gerichter zorg en hulp aan te kunnen reiken.
2.2Diaconie dichtbijMet ‘diaconie dichtbij’ wordt de diaconale zorg in Berlicum en Rosmalen bedoeld. Hiertoe ontplooit de diaconie de volgende activiteiten:
Oecumenische werkgroep diaconie Rosmalen:

Deze deelname heeft als doel het contact houden met de katholieke kerk en met de lokale vraagstukken in Rosmalen.

Vluchtelingen:

Met name via de oecumenische werkgroep wordt hulp geboden aan vluchtelingen.

Mantelzorg:

De diaconie ondersteunt een mantelzorger indien nodig.

Vrijwilligers:

In de kerkelijke gemeente zijn veel vrijwilligers actief. De diaconie geeft aandacht aan de vrijwilligers, onder andere door interviews en publicaties in de Antenne.

Smalle beurs en werkende armen:

De diaconie stelt zich ten doel de bewustwording omtrent mensen met een smalle beurs en werkende armen in de gemeente te vergroten.
Onderdeel van dit beleid is vergroting van de bewustwording in de gemeente.
Voedselbanken in de regio worden elk jaar gesteund via het giftenplan.

2.3Diaconie ver wegMet ‘diaconie ver weg’ wordt bedoeld de diaconale zorg buiten de gemeente en buiten de regio. De diaconie vult ‘diaconie ver weg’ op verschillende manieren in:
Koffiedoosproject:

Een project dat gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar, gesteund wordt met een collecte via een doos die bij de koffie staat en met extra aandacht tijdens deze periode in kerkdiensten, in Antenne, op de website e.d.

ZWO – actie:

Jaarlijks besluit de diaconie of zij meedoet met de ZWO – actie in het najaar.
Hiervoor is een handleiding beschikbaar.

Kerk in Actie:

De collectes die voor Kerk in Actie bestemd zijn, komen veelal bij internationale doelen terecht.

Amnesty:

Er is een oecumenische werkgroep Amnesty. Zij vragen met enige regelmaat aandacht voor gevangenen volgens het landelijke Amnesty programma in de zondagse dienst.

Wereldwinkel:

De wereldwinkel staat jaarlijks in de kerk.
De diaconie koopt de attenties meestal bij de wereldwinkel.

De diaconale of extra collecte kan speciaal gereserveerd worden voor een doel ‘ver weg’.

2.4Buiten / niet diaconale zakenDe diaconie wordt soms gevraagd om financieel bij te dragen aan niet-diaconale of buitendiaconale zaken.
De diaconie draagt in beginsel niet bij aan niet-diaconale zaken. Per aanvraag zal bekeken worden waarom diaconale steun gevraagd wordt en of de aanvraag binnen dit beleidsplan ligt. Hierbij zullen altijd de diaconale en financiële uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 4.2 van kracht blijven.

Bestuur
2.5AandachtsgebiedenDe Diaconale raad van de SOW gemeente Berlicum-Rosmalen bestaat idealiter uit 5 leden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het diaconale beleid binnen de gemeente. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er een aantal aandachtsgebieden verdeeld over de leden van de diaconie.
 
Aandachtsgebieden:
De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdesgave
Financieel beleid
Diaconaat binnen de gemeente
Diaconaat dichtbij
Diaconaat verder weg
Communicatie/bewustwording 
Een van de leden vertegenwoordigt de diaconie in het Moderamen. Alle leden nemen deel in de kerkenraad.
2.6VergaderingenDe diaconale raad vergadert vijf á zes keer per jaar, gemiddeld een keer per twee maanden. Tussen de vergaderingen worden lopende en dringende zaken per e-mail of telefonisch afgehandeld.
2.7Onderhoud beleidsplanElke eerste vergadering van het jaar actualiseert de Diaconie dit beleidsplan.
2.8Handleiding Interne OrganisatieIn de Handleiding Interne Organisatie wordt bijgehouden wie lid zijn van de diaconie. Tevens staat hierin beschreven welke handleidingen, protocollen en richtlijnen gebruikt worden om het diaconale beleid uit te voeren. Deze handleidingen zijn verdeeld naar aandachtsgebied en worden door aangewezen diakenen onderhouden.
2.9Handleidingen en protocollenDe Diaconie heeft diverse werkzaamheden gestandaardiseerd in een handleiding of in een protocol.
Handleiding/protocol
Inhoud
Draaiboek kerstattenties
 
Stappenplan seniorenmiddag
Organisatie van de seniorenmiddagen
Draaiboek startzondag
 
Draaiboek ZWO actie
Schema, acceptgiro’s, brief
Handleiding financiën
Jaarrekening, begroting, quotum, acceptgiro’s
Handleiding Google Docs
 
Handleiding interne organisatie
Namen en aandachtsgebieden bestuurders
Beheerders van handleidingen en protocollen
Handleiding koffiedoosproject
 
Jaarplanning
Schema met activiteiten
Protocol collectengelden
 
Protocol individuele hulpverlening
Werkwijze bij aanvraag voor individuele hulpverlening
Richtlijnen giftenplan
Criteria voor samenstelling giftenplan


2.10Documentatie onlineAlle documenten van de diaconie staan online in Google Docs, afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 
Hierdoor zijn alle documenten, handleidingen, verslagen etc. te allen tijde door iedere diaken in te zien.
 
En hierdoor kunnen nieuwe diakenen zich snel inlezen.
 
De informatie over doelen, protocollen voor hulpverlening, koffiedoosproject en het beleidsplan staan tevens op de website van kerk. www.sowberlicumrosmalen.nl

3Financiën
3.1DoelDe diaconie gebruikt haar geld om haar doelstellingen te bereiken. De doelstellingen van de diaconie staan in hoofdstuk 1.
3.2VermogenHet vermogen wordt constant gehouden. Dat wil zeggen dat alleen de rente-inkomsten, collectes, schenkingen en andere inkomsten beschikbaar zijn om uit te geven en te doneren. De diaconale raad wil geld op een duurzame manier beleggen. Het is niet de bedoeling om in te teren op het vermogen.
3.3BeleggingsstatuutHet beleggingsbeleid van de diaconie wordt momenteel besproken en gedocumenteerd.
3.4GiftenplanIn het giftenplan richt de diaconie zich met name op regionale en provinciale doelen. Landelijke en mondiale doelen worden al gesteund via Kerk in Actie. Richtlijnen voor het giftenplan zijn opgenomen in een apart document.
3.5CollectesElke zondag zijn er 3 collectes.
 
De eerste collecte is voor de diaconie. Deze kan naar eigen inzicht aan een project, stichting of organisatie gegeven worden. Als dit niet gedaan wordt, wordt de opbrengst aan het giftenplan toegevoegd.
De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters.
De derde collecte is een aantal zondagen van het jaar voor de diaconie. Deze is gealloceerd aan een project of doel volgens de landelijke kalender. Het collecterooster hiervoor wordt rond november opgemaakt door de scriba en besproken in de Moderamen en de raden. Het overgrote deel van deze collectes is voor Kerk in Actie. In bijzondere gevallen kan de diaconie ook besluiten de bestemming van de derde collecte te laten afwijken van het rooster.
Verder staat bij de koffie altijd de koffiedoos voor het koffiedoosproject. Dit is eigenlijk de vierde collecte waarbij het doel voor een jaar is vastgesteld en wisselt van doel op de Startzondag.
3.6JaarrekeningDe jaarrekening van een jaar wordt telkens in het begin van het volgende jaar opgesteld met het doel deze in april op te leveren.
De jaarrekening wordt opgesteld door of in samenwerking met een boekhouder of accountant, bij voorkeur met kennis van diaconale zaken. Als zo iemand binnen de diaconie of binnen de gemeente niet beschikbaar is, wordt een extern bureau ingeschakeld.
 
3.7BegrotingDe begroting voor een jaar wordt telkens in september van het voorgaande jaar opgesteld.
Het uitgangspunt bij de begroting is dat de diaconie geen winst maakt.
3.8QuotumTekst van www.pkn.nl [1]: “Het diaconaal quotum wordt gebruikt als bijdrage in de financiering van het totale landelijke en regionale diaconale kerkenwerk. Dit quotum heeft een verplicht karakter en verschilt daardoor van het door Kerkinactie gevraagde (missionair en) diaconaal aandeel. Van de gemeenten wordt op basis van het verleden een richtbedrag als aandeel gevraagd.”
 
De diaconie draagt daarom jaarlijks het quotum af.
3.9Handleiding FinanciënIn de Handleiding Financiën staat beschreven hoe de jaarrekening en begroting opgesteld worden en hoe het quotum berekend wordt.
 

4Communicatie
4.1Hoe wil de diaconie gezien worden?De diaconie wil actief deelnemen aan de kerkdiensten en laagdrempelig contact opbouwen met gemeenteleden voor diaconale taken in de breedte.
 
Hiermee wordt de bewustwording in de gemeente vergroot voor de diaconale taken, want “iedereen is diaken”.
4.2Deelname aan de kerkdienstenDe diaconie neemt deel aan de kerkdienst door:
Inzamelen en uitdeling van de liefdesgaven tijdens de dienst aan de Tafel van de Heer
Collectes
Informatie geven over projecten waar de collectes voor bestemd zijn
Voorbeden 
Hierbij wordt aansluiting gezocht met het actuele thema van de zondagse dienst, zoals werelddiaconaat, biddag voor gewas en arbeid, vredeszondag en dag van de rechten van de mens.
4.3Communicatie binnen de gemeenteDe diaconie houdt de gemeente op meerdere manieren op de hoogte van haar werk:
Antenne:

Via de Antenne houdt de Diaconie de gemeenteleden op de hoogte van activiteiten, beslissingen en doelstellingen van de diaconie.
De Antenne wordt gebruikt om informatie te geven over beleidsterreinen van de de diaconie en hier aandacht voor de vragen aan de gemeenteleden. (Iedereen is diaken)
Het giftenplan, de begroting (verkorte versie) en het jaarverslag (verkorte versie) inclusief toelichting worden gepubliceerd in de Antenne.

Bij de Hand:

Informatie betreffende activiteiten tijdens de kerkdienst of in de lopende weken kunnen in de “Bij de Hand” gepubliceerd worden.

Website gemeente:

Op de internetsite van onze gemeente is de belangrijkste informatie van de diaconie leesbaar.

4.4JaarplanningIn de jaarplanning staat beschreven over welke onderwerpen besluiten moeten worden genomen in de betreffende vergadering.
September:       Begroting
November:        Giftenplan
Januari:                Actualiseren beleidsplan
April:                     Jaarrekening
Juni:                      Deelname ZWO aktie 
De begroting en de jaarrekening moeten daarna besproken worden in het Moderamen en goedgekeurd worden in de kerkenraad.
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de diaconie d.d. ............................
 
 
………………………………………                                                            ……………………………………..
Voorzitter diaconie                                                                       Secretaris diaconie
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. ……………………..
 
……………………………………..                                                            ……………………………………….
Voorzitter kerkenraad                                                                 Secretaris kerkenraad

[1] http://www.pkn.nl/info.aspx?page=13500
 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.