PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2018
De kerkenraad heeft op 21 maart 2019 de jaarrekening 2018 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvatting van de jaarrekening is hieronder weergegeven. De jaarrekening laat een positief resultaat van €11.914,- zien over het boekjaar 2018. De resultaten van de actie kerkbalans laat zowel tov de begroting 2018 als de jaarrekening 2017 een licht positief beeld zien. In 2018 heeft zowel aan de kerk als de pastorie groot onderhoud plaats gevonden welke terug te zien zijn in de “lasten kerkelijke gebouwen". Verder was 2018 het jaar waarin we gedeeltelijk nog zonder eigen predikant functioneerden en we gebruik maakten van gast predikanten. Dit komt ook tot uitdrukking in de cijfers van de jaarrekening 2018.

 
lees meer »
 
Diaconie .Jaarreking 2018 en begroting 2019 Diaconie .Jaarreking 2018 en begroting 2019
Diaconie Protestantse gemeente Rekening 2018 en begroting 2019      
  Berlicum-Rosmalen        
           
       
           
           
     begroting  begroting rekening  
    2019 2018 2018  
  baten        
           
80 baten onroerende zaken  €                     -  €                     -  €                     -  
81 rentebaten en dividenden  €              7,995  €            11,150  €            8,101  
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -  €                     -  €                     -  
83 bijdragen levend geld  €              2,950  €              2,500  €              3,200  
84 door te zenden collecten  €              2,750  €              3,085  €              2,529  
  totaal baten  €            13,695  €            16,735  €            13,830  
           
  lasten        
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €              1,768  €                     -  
42 afschrijvingen  €              1,057  €              1,275  €              1,275  
43 pastoraat  €                     -  €                     -  €                     -  
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                 750  €                 725  €                 427  
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €              1,278  €              1,775  €            5-  
46 salarissen  €                     -  €                     -  €                     -  
47 kosten beheer en administratie  €              1,000  €                 750  €                 9-  
48 rentelasten/bankkosten  €                   60  €                   50  €                  59  
50 diaconaal werk plaatselijk  €              3,050  €              4,625  €              2,371  
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €              5,850  €              6,950  €              5,148  
52 diaconaal werk wereldwijd  €              2,650  €              2,535  €             2,382  
  totaal lasten  €            15,695  €            20,453  €            11,648  
           
  Saldo baten - lasten  €              2,000-  €              3,718-  €              2,182  
           
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -  
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -  
56 streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -  
57 aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -  
58 overige lasten en baten  €                     -  €                     -  €              170,905-  
  totaal  €                     -  €                     -  €              170,905-  
           
           
  Resultaat  €              2,000-  €              3,718-  €            168,723-  
           
           
           
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019      
    toevoeging aan onttrekking aan (-)    
  Algemene reserve  €                     -  €             168,723-    
  Reserve koersverschillen  €                     -  €                     -    
  Herwaarderingsreserve  €                     -  €                     -    
  Overige reserve  €                     -  €                     -    
  Totaal  €                     -  €              168,723    
           
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €              168,723-      
           
           
 
ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen ANBI Algemene gegevens SOW Berlicum Rosmalen
Download hier de ANBI gegevens.
lees meer »
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.